Archive for the ‘evenemang’ Category

Välkommen på medlemsmöte den 5 oktober!

13 september, 2017

Välkommen på medlemsmöte den 5 oktober! Är du intresserad av politiken i Västerviks kommun, har synpunkter på hur kommunen fungerar och vill vara med och påverka?

Välkommen till kommunhuset klockan 18.

Vi bjuder på smörgåstårta!

Välkomna!

Annonser

Gruppmöte på gymnasiet onsdag den 17 maj

4 maj, 2017

Vi vill uppmärksamma er på att vi kommer att ha gruppmöte onsdagen den 17 maj. Vi kommer alltså inte att köra gruppmöte på måndag som vi brukar. Anledningen är att vi i samband med gruppmötet kommer göra ett verksamhetsbesök på Västerviks gymnasium. Det finns flera viktiga frågor att diskutera: bland annat utbyggnad, sammanslagning av Komvux, restaurangskolan,  tryggheten samt installation av nytt lås- och passersystem.

Vi kommer att få träffa rektor Jörgen Jonsson som kommer att få berätta om verksamheten, nuläget och framtiden. Vi avslutar kvällen med gruppmöte för att gå igenom handlingar till fullmäktige samt eventuella övriga punkter. Har ni något ni vill ta upp får ni gärna anmäla det till jon.sjolander@ltkalmarse så vi kan planera agendan.

Har ni några idéer kring verksamheter som vi borde besöka så får ni gärna höra av er!

Tid: 18.00

Plats: Samling vid entrén (Västerviks Gymnasium)

Datum: Onsdagen den 17 maj

Välkomna!

Gruppmöte måndag 20 mars

18 mars, 2017

Öppet gruppmöte på kommunhuset. På agendan: anslutningsavgiften till VA-nätet, Ruben Öberg, VA-chef berättar om bakgrunden till detta. Diskussion om kommunens ekonomiska resultat, kommundirektör Anders Björlin förklarar siffrorna. 

Diskussion om vision 2030, policy och riktlinjer för musik i centrum och ärenden till fullmäktige. 

Vi ses klockan 18! 

Välkomna! 

Hans Wallmark besöker Västervik

8 mars, 2017

Moderaterna samt seniorerna i Västerviks kommun bjuder in till att lyssna till försvar och säkerhet i osäker tid. 

Anförande av Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson för Moderaterna.

Tisdagen den 21 mars kl. 18:00, Stadshotellet.

Drop-in, ingen föranmälan.
Varmt välkomna! 

Utbildning och politikutveckling

5 mars, 2017

Under våren kommer Västerviks partiförening att anordna en utbildningsserie, se bilden. Är du medlem eller bara intresserad sympatisör så är du välkommen att delta! 

Välkommen! 

Inbjudan till kretsårsmöte 8 mars

11 februari, 2017

Kretsstyrelsen i Västervikskretsen hälsar alla medlemmar och sympatisörer varmt välkomna på kretsårsmöte onsdagen den 8 mars kl. 18.00 i Tjustsalen, Kommunhuset i Västervik.

Årsmötestalare är Anna Blom, VD Länsförsäkringar Kalmar län. Anna kommer att tala på temat lokalt hållbart företagande.


Därefter följer ordinarie kretsårsmöte. Om du har en motion som ska behandlas så ska den finnas kretsstyrelsen tillhanda senast den 22 februari. Maila den till helena.sjoholm.pol@vastervik.se

Vi kommer att bjuda på enklare förtäring och behöver därför din anmälan. Maila eller sms:a din anmälan senast den 1 mars till: elin.landerdahl@moderat.se alt. 0768-76 23 52 eller helena.sjoholm.pol@vastervik.se alt. 0738-38 80 62

Varmt välkomna!
Kretsstyrelsen genom Helena Sjöholm

Kaffe och politik

21 oktober, 2016

image

Lördag den 29 oktober finns vi på Stora torget i Västervik från kl 11.30.

Kom förbi och ta en fika och prata lite politik med oss! Hur fungerar sjukvården? Är du nöjd med skolan? Går det tillräckligt fort att få bygglov? Finns det tillräckligt med bostäder i Västervik? Var det rätt av Stefan Löfven att åka till Saudiarabien? Ja, det finns massor av aktuella frågor att diskutera!

 

Välkomna!

Gruppmöte den 24 oktober

20 oktober, 2016

image

Välkomna till Moderaternas gruppmöte måndagen den 24 oktober.
Vi kommer att diskutera aktuella ärenden inför fullmäktige, etablering av företagarråd, samt gå laget runt för att få en allmän information om vad som händer i våra nämnder och styrelser.
Anmäl gärna om ni har något övrigt att ta upp.
Tid: 18.00
Plats: kommunhuset

Varmt Välkomna!
Jon Sjölander
Gruppledare

Nomineringsstämma till kommunfullmäktige – Stämmohandlingar

19 februari, 2014

Program

17.30 Samling, incheckning & kaffe

18.00 Nomineringsstämman till kommunfullmäktige öppnas

av Yvonne Nilsson nomineringskommittén, följt av stämmoförhandlingar.

 Datum & plats: Torsdagen den 27 februari. Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Mentometer   Hämtas vid anmälningsdisken

Frågor

Stämmohandlingar: Peter Johansson: 070-246 45 03, peter.johansson.pol@vastervik.se

Ingvar Ahlström: 070-821 41 17, ingvar.ahlstrom.pol@vastervik.se

Utlysning

Enligt gällande stadga skall kallelse till nomineringsstämma utfärdas till förbundets partiföreningar senast 3 veckor före stämman. Kallelse har utfärdats till föreningarna den 1 februari 2014. Således uppfylls stadgans krav på utlysning.

 Föredragningslista

Nomineringsstämman till kommunfullmäktige öppnas

Val av stämmopresidium

Val av stämmosekreterare

Godkännande av föredragningslistan

Val av 2 justerare

Val av 4 rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning

Fastställande av procedurregler

Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln

Kandidaternas presentation och/ eller utfrågning (21 st)

Sluten omröstning (med mentometersystem) plats för plats i rangordnande omröstning av de kandidater som genomgått presentation och/eller utfrågning

Beslut om rangordning av övriga kandidater (22-42)

Kandidaternas besked om deras placering på valsedeln accepteras

Sammanställning av den fullständiga slutliga valsedeln

Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)

Övriga frågor

Nomineringsstämman till kommunfullmäktige avslutas

 Procedurregler

1.   Samtliga medlemmar i förbundet äger närvaro- och yttranderätt.

2.   Röstning med fullmakt är inte tillåten.

3.   Beslut fattas med acklamation; dock ska votering i valfråga vara sluten (sker med mentometersystem). Vid lika röstetal avgör lotten då det är fråga om val, annars har ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning ska valsedel för att vara giltig uppta så många av de föreslagna namnen, som valet avser. Vid samtliga val till valsedeln gäller att kandidat ska ha fått minst 50 % av rösterna. Förekommer omröstning mellan fler än två personer om en plats och ingen av dessa får minst 50 % ska de två med flest röster få till en andra röstningsomgång.

4.   Vid votering ska mentometerdosor användas. Mentometerdosan är personligt och får inte överlåtas.

5.   Begäran om ordet, yrkande och reservationer sker skriftligt.

6.   Alla yttranden ska göras från talarstolen.

7.   Nomineringskommitténs yrkande är alltid huvudförslag. Har någon annan än den nomineringskommittén föreslagit blivit vald skall den kandidat som fått avstå föreslagen plats automatiskt prövas på nästkommande plats.

8.   Nomineringskommittén har utsett 21 kandidater att delta i presentation och utfrågning och bli föremål för rangordnande omröstning på plats 1-21 på valsedeln. Inga andra kandidater kan föreslås på plats 1-21.

9.   Dessa 21 kandidater disponerar vardera 2 minuter för en personlig presentation samt utfrågning från nomineringskommittén och ombuden. Ordningsföljden mellan kandidaterna lottas. Kandidaterna avgör själva hur mycket tid som skall användas på den personliga presentationen i förhållande till utfrågningen.

10.   Utfrågningen leds av nomineringskommittén. Eventuella frågor till presentations kandidater, skall lämnas in skriftligt i förväg och kommer att ställas av nomineringskommittén. Denne har rätt att ställa frågor till kandidaterna men skall i så fall ställa samma frågor till samtliga kandidater.

11.   Ingen debatt följer presentationerna/utfrågningen.

12.   Kandidater som ej deltagit i den rangordnande omröstningen vid nomineringsstämma rangordnas av nomineringskommitté (plats 22-42). Före omröstning bereds tillfälle för ändringsförslag. Framställs inget ändringsförslag fastställs övriga kandidaters rangordning med ett enkelt klubbslag. Förekommer ändringsförslag beslutar nomineringsstämman plats för plats om kandidaternas placering. De regler som på förbundsstämman 2012 fastställts i rekryterings- & nomineringsregler för Moderaterna i Kalmar län kan inte förändras av nomineringsstämman. Detta gäller bl. a. punkterna 1-4 samt 8-12 i förslaget till procedurregler.

 

 Röstlängd

Loftahammar

Alla medlemmar

Norra Tjust

Alla medlemmar

Västervik

Alla medlemmar

 

Nomineringskommitténs förslag

Stämmopresidium

Ordförande                        Henrik Yngvesson

Vice ordförande                         Göte Nilsson

Sekreterare                         Anders Helderud

Vice sekreterare                     Peter Hemgard

Antal kandidater på valsedeln: 42 namn.

Kandidater att genomgå presentation/utfrågning samt rangordnande omröstning om plats 1-21

(presenteras i bokstavsordning utan inbördes rangordning)

1-21. Eva Ahlström

1-21. Bo Andersson

1-21. Katarina Andersson

1-21. Leif Aringstam

1-21. Mattias Hallberg

1-21. Harald Hjalmarsson

1-21. Peter Johansson

1-21. Jan Källmark

1-21. Elin Landerdahl

1-21. David Liljegren

1-21. Christin Molin Rampeltin

1-21. Gustav Molin

1-21. Annika Reedman

1-21. Helena Sjöholm

1-21. Jon Sjölander

1-21. Malin Sjölander

1-21. Mari Stenmark

1-21. Erik Torbrand

1-21. Jonas Törngård

1-21. Marika Wallander

1-21. Britt-Louise Åberg

Kandidater som föreslås på plats 22-42

22. Mary Lundbäck

23. Yvonne Nilsson

24. Ingvar Ahlström

25. Bertil Gyllenram

26. Bengt Lennhammar

27. Frida Ivarsson

28. Ulla Svärdson

29. Mee Särneroth

30. Erica Wennerström.

31. Birgitta Jansson

32. Stefan Ågren

33. Filip Andh

34. Susanne Stackelberg

35. Fredrick Lindström

36. Robert Ohlzon

37. Bengt-Olof Arvidsson

38. Richard Granberg

39. Per Andersson

40. Börje Andersson

41. Erik Berg

42. Åke Elgstrand

Nomineringskommittén

Ingvar Ahlström, Västervik

Tore Pålsson, Norra Tjust

Yvonne Nilsson, Västervik

Bo Andersson, Västervik

Leif Aringstam, Västervik

Per Andersson, Loftahammar

Börje Andersson, Västervik

Äntligen dags för Moderat GP i Gokart!

30 juli, 2013
Då varIMG_1748 det dax för moderat Gokart.
7 augusti kl 18:00 på Gokart center.
Vi kommer köra ett GP med 4 varv träning 8 varv kval och 10 varv final.
Kostnad 300:-/ pers
Efteråt går vi ut och äter något tillsammans.

Anmälan på mail till platemma@icloud.com eller mobil 070-3184013

Mvh Emma