Archive for juni, 2017

Västervik kan mer.

7 juni, 2017

I måndags lämnade vi in vårt budgetförslag för Västerviks kommun till budget år 2018, plan år 2019-2020. Vi har tillsammans tagit fram fem stycken fokusområden och över 50 stycken förbättringspunkter. Se alla punkter här nedan,

 

MÅL

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

att                 fastställa ”God ekonomisk hushållning” som övergripande ekonomiskt mål för Västerviks kommun gällande åren 2018, 2019 och 2020.

att                 Västerviks kommuns budgeterade resultatnivå för år 2018 fastställs till 42,3 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 2 procent samt uppnår målet om ”God ekonomisk hushållning”.

att                 fastställa följande fyra övergripande verksamhetsmål för Västerviks kommun gällande åren 2018, 2019 och 2020: ”Småland och Östergötlands bästa företagsklimat år 2020”, Småland och Östergötlands tryggaste och säkraste kommun år 2020″, ”Småland och Östergötlands bästa grundskola år 2020” och ”Småland och Östergötlands bästa äldreomsorg år 2020”.

 

 

SKATTESATS

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

att                 skattesatsen 2018 ska vara oförändrat 21,16 kronor samt att i budgetdirektiven för år 2019 och 2020 kalkylera med oförändrad skattesats.

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDRAG FÖR EN BÄTTRE KOMMUN

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

att                 Kommunfullmäktige från och med hösten 2017 utser en landsbygdsberedning med särskilt ansvar för att bättre inkludera landsbygd och skärgårdsfrågor i kommunens arbete.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Revisionen att vid varje ordinarie kommunfullmäktigemöte informera om aktuella frågor inom revisionsområdet.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa hur det årliga förbättringsarbetet (motsvarande 1 procent per år) i kommunen skall genomföras.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa en analys av huruvida kommunen ska fortsätta att använda swappar inom kommunens finansverksamhet. Analysen ska göras av extern part.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 inrätta funktionen Företagslots och Näringslivsråd i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa en handlingsplan för att förbättra kultur- och nöjeslivet i centrala Västervik.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa hur kommunens nuvarande arbetsmarknadsregion kan vidgas och så att man kan nå möjliga tillväxtmotorer inom en timme.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa ansvarig och hur kommunens Turismstrategi skall implementeras i kommunens olika verksamheter.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsens att under hösten 2017 presentera hur byggnation och drift av den nya infarten till Västervik ska finansieras.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa hur fler trygghetsbostäder kan byggas i kommunen

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2017 redovisa förslag på hur kommunen kan tillhandahålla en ”kö” till olika trygghetsboenden.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa en ny kompetensförsörjningsstrategi för hela kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att årligen och med start senast under 2018 genomföra temadagar med fokus på trygghet och säkerhetsfrågor där Polisen och andra myndigheter ska inbjudas att delta.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa en organisation för att på bästa och effektivaste sättet utveckla digitaliseringen inom kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa hur centrumkärnan i Västervik kan förtätas och utvidgas så att lokal- och bostadsyta fördubblas.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 presentera en förstudie om hur GC-vägar kan byggas mellan Gamleby och Almvik samt mellan Verkebäck och Västervik. Den nya sträckan skall ses som en del av en GC-väg utmed hela kuststräckan genom kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 påbörja detaljplanarbetet vid Stenhamra med inriktningen att skapa nya bostäder.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen och Västerviks Bostads AB att under 2018 redovisa vilka möjligheter som finns för att bygga på Gertrudgården med minst en våning.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa vilka möjligheter för byggnation av flerbostadshus som finns på Hornsområdet.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 presentera hur en multiarena för kultur- sport- och idrottsevenemang kan byggas och finansieras.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 presentera hur ett nytt parkeringshus i centrala Västervik kan byggas och finansieras. I huset skall förutom bilparkering även finnas plats för cyklar och möjlighet att ladda elfordon. Utredningen ska också belysa möjligheten till avgiftsfri parkering i syfte att öka cityhandel och kollektivt resande.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa förutsättning för upprustning av Rv 35 till minst 100 km/h-väg.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa förutsättning för att Rv 40 skall kunna uppgraderas till minst 100 km/h-väg.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera kompletterande ägardirektiv för TjustFastigheter AB som förtydligar att köpta tjänster skall upphandlas.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 presentera kompletterande ägardirektiv för Västervik Resort AB där bolaget ges i uppdrag att redovisa hur finansiering av kommande större projekt ska ske genom medverkan av extern part.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv till Västervik kommun Förvaltnings AB med uppdraget att inventera vilka verksamheter och bestånd inom de kommunägda bolagen som går att avyttra till den privata marknaden i syfte att renodla och effektivisera samt att minimera risken för osund konkurrens.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2017 redovisa hur TjustFastigheter AB:s förvaltningsuppdrag angående kommunägda kulturfastigheter (ex Aspagården och Båtsmansgränd) skall tolkas.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv för Västerviks Bostads AB med uppdraget att utöka antalet platser i Stadsteatern till ca 500 platser och att stadsbiblioteket ska utvecklas med hela sin verksamhet i gatuplan. Detta ska ses som en satsning på ”kulturkvarteret”.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv för Västervik Bostads AB med uppdraget att utöka bostadsbyggandet till 60 stycken bostäder per år i fyra år där det bland annat skall vara minst 15 stycken per år som riktar sig till ungdomar.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv för Västervik Miljö & Energi AB med uppdraget att bolaget ska redovisa tidplan och beräknad kostnad för en ny huvudvattentäkt som kan försörja Gamleby och centralorten med grundvatten.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv för Västervik Miljö & Energi AB som tydliggör hur vattentaxan ska bli änmer påverkbar.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2017 presentera ägardirektiv för Västervik Biogas AB som förtydligar uppgiften och framtida ägande.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 tillsätta en gemensam ledningsfunktion för samhällsbyggnadsenheten och Miljö- och byggnadskontoret.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen tillsammans med Miljö- och byggnadskontoret att under hösten 2017 starta upp verksamhet enligt modellen ”Dukat bord” i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen tillsammans med Miljö- och byggnadskontoret att under hösten 2017 redovisa ett effektiviseringsprojekt i syfte samordna, renodla och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen samt plan och bygg-processen med målet att skapa Sveriges mest effektiva plan och byggprocess.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Miljö- och byggnadsnämnden att införa en servicegaranti inom bygglovhanteringen där rabatt utgår när besked dröjer längre än utlovad tid.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Miljö- och byggnadsnämnden att under 2018 redovisa en inventering av giftiga leksaker och interiörer på alla förskolor och skolor i kommunen samt att nämnden tar fram en handlingsplan med syfte att nå en giftfri förskola och skola i hela kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2017 presentera en plan för visionen med att använda ruinen, varmbadhuset och Slottsholmen som nav för att utveckla skärgårdsstaden Västervik.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 inrätta en tjänst som dietist inom kostverksamheten.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden att senast under hösten 2017 redovisa en handlingsplan för att förbättra LUPP-resultaten såsom elevernas trygghet och narkotikanvändning.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa en gemensam utbildningskatalog som presenterar hela det utbildningsutbud som finns i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur kommunen kan erbjuda möjlighet till fördjupning av ämnen till de elever som så önskar.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur man med fokus på elevens bästa kan förbättra mottagandet av nyanlända låg- och mellanstadieelever.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur SFI kan erbjudas på fler orter inom kommunen som till exempel Gamleby.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur ReMida återvinningscenter ska bedrivas i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur Profilfritids ska startas och drivas i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under 2018 arbeta för att införa entreprenörskap även bland de yngre eleverna exempelvis enligt Ung Företagsamhets läromedel.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under 2018 redovisa en genomlysning av hur gymnasieskolans yrkesprogram motsvarar arbetsmarknadens behov samt att nämnden därefter redovisar en handlingsplan utifrån genomlysningen av resultat i syfte att möta arbetsmarknadens utveckling.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under 2018 redovisa hur man kan införa ett roll- och ansvarsprogram för samtliga skolor i kommunen i syfte att tydliggöra rollerna och ansvaret mellan elev, lärare och föräldrar.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under 2018 redovisa en plan för utveckling och förnyelse av skolornas lärmiljöer, inventarier och utemiljöer.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att under 2018 redovisa en åtgärds- och handlingsplan för skolfrånvaro i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att under 2018 redovisa hur familje-föräldrastöd kan utvecklas och tillgängliggöras för att möta familjer på bästa sätt.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Socialnämnden att under 2018 redovisa en handlingsplan för hur den kommunala hemsjukvården erbjuds en säker uppkoppling till landstingets patientjournal Cosmic.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Socialnämnden att under 2018 redovisa en handlingsplan för införande av tekniska lösningar som ökar självständigheten för äldre.

Annonser